tap huan

15/03/2017

MỤC TIÊU TIẾT HỌClogo

Học sinh phân biệt được vật nuôi và thú hoang.

Học sinh nêu và thực hành được các bước xử lý khi bị

vật nuôi cắn.

Học sinh có ý thức tránh xa các con thú lạ, thú hoang.

TƯ LIỆU GIẢNG DẠY

Slide:PP.TH.L4Q1.P1.phongvaxulykhibivatnuoican.T1.

Thư gửi phụ huynh.T1 * số lượng học sinh.

Bông, gạc * số nhóm.

Nước sạch.

Túi nước đá * số nhóm.

Máy tính, máy chiếu.

Kế hoạch giảng dạy – Kỹ năng sống cùng POKI

2