kết quả IOE cấp huyện 2016 – 2017

15/03/2017
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET – VIOLYMPIC
MÔN THI:TOÁN TIẾNG ANH
Vòng thi các cấp
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Số lần thi
1 49409149 Chu Đình Khiển 3 9 2006 5 chon Trường Tiểu Học Trực Thắng Huyện Trực Ninh Nam Định 280 565 1
2 49008669 Trần Quang Minh 3 1 2006 5 ch?n Trường Tiểu Học Trực Thắng Huyện Trực Ninh Nam Định 280 589 1
3 46029623 Phạm Thị Thanh Xuân 1 7 2006 5 d Trường Tiểu Học Trực Thắng Huyện Trực Ninh Nam Định 280 692 1
4 43711053 Lưu Mai Khánh Linh 11 9 2006 5 5c Trường Tiểu Học Trực Thắng Huyện Trực Ninh Nam Định 270 496 1
5 48600444 Phạm Thị Minh Nhật 4 8 2006 5 5a Trường Tiểu Học Trực Thắng Huyện Trực Ninh Nam Định 270 753 1
6 44343725 Vũ Hoàng Điệp 7 8 2006 5 d Trường Tiểu Học Trực Thắng Huyện Trực Ninh Nam Định 250 958 1nhạc